Legislatívne zmeny v oblasti CITES účinných k 1. marcu 2022


Dovoľujeme si Vás informovať o legislatívnych zmenách v oblasti CITES účinných k 1. marcu 2022, ktoré sa týkajú zákazu držby a odovzdania do držby živých exemplárov vybraných druhov mačkovitých šeliem, všetkých druhov patriacich do čeľade medveďovité a všetkých druhov primátov.

Novela zákona č. 7/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novela vyhlášky 110/2005 Z. z. o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov prináša aj nové povinnosti pre držiteľov neživých exemplárov vybraných druhov mačkovitých šeliem.

Všetky informácie sú zverejnené na adrese:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/zakaz-drzby/zakaz-drzby.pdf


Dátum pridania:24.02.2022
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2022 J&D MEDIA s.r.o.