Pozor na nové zmeny! Zmenili sa tlačivá druhových kariet.


Mnohí z chovateľov možno ani nepostrehli zmeny v zákonoch, ktoré sa udiali v poslednom období. Jednou z podstatných zmien je potreba zaviesť novú druhovú kartu – použiť formulár DK v aktuálnom znení pre všetky prírastky po 15. 6. 2013! Funguje to tak, že staré druhové karty ostávajú v platnosti, avšak voľné políčka sa vyškrtnú a nové prírastky sa už budú zapisovať do nového tlačiva tak, aby číselne nadväzovali.

********************************

Citujem vyhlášku MŽP 110/2005 - § 14a:

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013

(1) Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.

(2) Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu exemplárov rastlín sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky.

Znenie vyhlášky a nové druhové karty nájdete tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-110


Dátum pridania:27.06.2013
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2022 J&D MEDIA s.r.o.