Veľké problémy z dovozom makaka rézusa z Českej republiky


Keď sme chceli kúpiť makaka rézusa z Českej republiky, mysleli sme si, že to bude rutinná záležitosť. Nahlásime dovoz na veterinárnu správu, zbehneme si pre primáta, dostaneme faktúru a veterinárne tlačivo o stave zvieraťa. Potom prihlásime ho na Obvodnom úrade životného prostredia.

Aké jednoduché! Pravda bola však niekde úplne inde. Prvé komplikácie sa ukázali, keď od nás certifikované chovné zariadenie v Čechách chcelo číslo našej schválenej prevádzkarne. Bez neho nebolo možné zadať na veterinárnej správe Traces(medzinárodný veterinárny systém kde sa zadáva prevoz zvierat a ich kúpa, predaj).

Nestačilo len naše číslo chovateľa a doklad o veterinárnej kontrole nášho chovu. Pustili sme sa teda do vybavovania. Podali sme žiadosť na krajskú veterinárnu správu o pridelení čísla. Prišla nám odpoveď v nasledovnom znení:

„V zmysle  § 7 ods. 2 písm. d) bod 4. a § 39 ods. 6 zákona  NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je na schválenie Vášho zariadenia kompetetná Krajská veterinárna a potravinová správa Bratislava. Na základe jej rozhodnutia Štátna veterinárna a potravinová správa SR Vám pridelí číslo. Zariadenie musí splniť požiadavky podľa NV SR č. 313/2003 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov týkajúce sa primátov.“

K povoleniu bolo potrebné dodať aj výpis z katastra nehnuteľností, ktorý potvrdil vlastníctvo nehnuteľnosti na ktorej je chovné zariadenie, výpis z OR, kŕmne plány pre chované primáty, číslo chovateľa, nákres i popis chovného zariadenia a stanovisko mesta ak má na chov primátov vlastné nariadenie.

Podľa č. 313/2003 Z.z., bod b je

schválenou prevádzkarňou, zariadením alebo strediskom (ďalej len „prevádzkareň”) akékoľvek stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené podľa § 13, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo neurčených na účely výmeny a výlučne určených na jeden alebo viac týchto účelov:

1. vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti,
2. zachovanie druhov,
3. základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby takéhoto výskumu,

Takže sme požiadali o registráciu nášho zariadenia za účelom vystavovania zvierat. Tento zákon hovorí aj o tom v § 5, že

Opice (simiae a presimiae) môžu byť predmetom výmen s členskými štátmi len vtedy, ak pochádzajú z prevádzok a sú určené do prevádzok schválených príslušnými veterinárnymi orgánmi členských štátov alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou v súlade s § 13 a sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 a ktorý bol vyplnený a potvrdený úradným veterinárnym lekárom prevádzky pôvodu, aby sa zaručilo zdravie zvierat. (2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže výnimkou z odseku 1 povoliť, aby schválená prevádzkareň získala opice patriace súkromnej osobe; ustanovenia osobitného predpisu13) nie sú týmto dotknuté.

Veľmi rýchlo sa u nás vykonala opätovná kontrola a štátna veterinárna správa nám vydala registračné číslo chovu, čím sme si mysleli, že všetko je vybavené. Ďakujeme im veľmi pekne za ústretovosť a prompnosť. Naše číslo chovu sme zaslali do Čiech a čakali sme na odpoveď, že je vytvorený prevozný Traces a budeme si môcť prijísť pre makaka. V tom sa nám opäť ozvala veterinárna správa v Českej republiky, že ešte od nás potrebujú ŠPZ schváleného vozidla na prepravu zvierat a číslo licencie prepravcu na prevoz zvierat. Bez toho nie je možné vytvoriť Traces.

Začali sme skúmať. Prišli sme na to, že získať licenciu na vedenie vozidla, ktoré prepravuje zvieratá nie je také jednoduché. Je na to potrebné školenie. Okrem toho musí byť aj vozidlo schválené veterinárnou správou. Neostávalo nám nič iné ako osloviť nejakého dopravcu, ktoré uvedené licencie a povolenia má a dať si za stovky eur doviesť uvedeného primáta. Ceny prepravných spoločností sa pohybujú okolo 45 až 60 centov za kilometer. Do cesty sa započítava aj spiatočná cesta, takže ak si dáte doviesť podľa platnej legislatívy opičku napríklad z oblasti Kolína do Bratislavy prichystajte si sumu minimálne 300 Eur.

Nakoniec sa nám podarilo všetko vybaviť. A teraz sa už nevieme dočkať budúceho týždňa, kedy k nám malá samička príde. Píšem toto všetko hlavne kvôli tomu, aby aj ostatní chovatelia, ktorí sa ešte nestretli s uvedeným postupom vedeli, čo ich čaká všetko vybaviť ak sa rozhodnú kúpiť primáta zo schváleného zariadenia - prevádzky na chov primátov.


Dátum pridania:25.02.2011
 Developed by  J&D MEDIA s.r.o. (C) 2023 J&D MEDIA s.r.o.